یاتاقان های دانگ فنگ

یاتاقان ثابت :

6CT

یاتاقان متحرک :

6CT

سایز ها :

STD , 0.25 , 0.50

فهرست