یاتاقان های پراید

یاتاقان ثابت :

B3

یاتاقان متحرک :

B3

بغل یاتاقان :

B3

سایز ها :

STD , 0.25 , 0.50

فهرست