یاتاقان های پیکان

یاتاقان های ثابت :

STD , 0.10 , 0.20 , 0.30

یاتاقان های متحرک :

STD , 0.10 , 0.20 , 0.30

بغل یاتاقان ها :

STD , 0.10 , 0.20 , 0.30

فهرست